ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 286141
อนุบาล 3811191
รวม161733 -132
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11612281
ประถมศึกษาปีที่ 21210221
ประถมศึกษาปีที่ 31514291
ประถมศึกษาปีที่ 41618341
ประถมศึกษาปีที่ 5148221
ประถมศึกษาปีที่ 61916351
รวม9278170 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

10895203 -138