ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21451
อนุบาล 32131
รวม358 22
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1----
ประถมศึกษาปีที่ 22461
ประถมศึกษาปีที่ 3-331
ประถมศึกษาปีที่ 43251
ประถมศึกษาปีที่ 53141
ประถมศึกษาปีที่ 61121
รวม91120 -45
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

121628 -27 -1