ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 24261
อนุบาล 35271
รวม9413 22
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12351
ประถมศึกษาปีที่ 24261
ประถมศึกษาปีที่ 35491
ประถมศึกษาปีที่ 42791
ประถมศึกษาปีที่ 53141
ประถมศึกษาปีที่ 64151
รวม201838 -36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 32131
รวม213 -41

รวมทั้งสิ้น

312354 -59 -1