ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22461
อนุบาล 374111
รวม9817 12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 16281
ประถมศึกษาปีที่ 22571
ประถมศึกษาปีที่ 34151
ประถมศึกษาปีที่ 41671
ประถมศึกษาปีที่ 556111
ประถมศึกษาปีที่ 63251
รวม212243 36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

303060 48