ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 283111
อนุบาล 394131
รวม17724 12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 196151
ประถมศึกษาปีที่ 287151
ประถมศึกษาปีที่ 34481
ประถมศึกษาปีที่ 4105151
ประถมศึกษาปีที่ 52241
ประถมศึกษาปีที่ 685131
รวม412970 96
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 14591
มัธยมศึกษาปีที่ 2810181
มัธยมศึกษาปีที่ 356111
รวม172138 -103

รวมทั้งสิ้น

7557132 11