ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21012221
อนุบาล 31414281
รวม242650 -52
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11713301
ประถมศึกษาปีที่ 21717341
ประถมศึกษาปีที่ 32321442
ประถมศึกษาปีที่ 41218301
ประถมศึกษาปีที่ 51818361
ประถมศึกษาปีที่ 61313261
รวม100100200 7
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 11413271
มัธยมศึกษาปีที่ 21410241
มัธยมศึกษาปีที่ 31111221
รวม393473 13

รวมทั้งสิ้น

163160323 -412