ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 11412261
อนุบาล 21112231
อนุบาล 385131
รวม332962 -13
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11515301
ประถมศึกษาปีที่ 22111321
ประถมศึกษาปีที่ 3169251
ประถมศึกษาปีที่ 41811291
ประถมศึกษาปีที่ 5139221
ประถมศึกษาปีที่ 61721381
รวม10076176 156
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

133105238 149