ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 25491
อนุบาล 33471
รวม8816 12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 179161
ประถมศึกษาปีที่ 276131
ประถมศึกษาปีที่ 3108181
ประถมศึกษาปีที่ 41214261
ประถมศึกษาปีที่ 5116171
ประถมศึกษาปีที่ 6147211
รวม6150111 26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

6958127 38