ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 11713301
อนุบาล 267131
อนุบาล 31010201
รวม333063 93
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11015251
ประถมศึกษาปีที่ 2814221
ประถมศึกษาปีที่ 31411251
ประถมศึกษาปีที่ 41010201
ประถมศึกษาปีที่ 52315381
ประถมศึกษาปีที่ 62212341
รวม8777164 -126
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

120107227 -39 -2