ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2711181
อนุบาล 386141
รวม151732 102
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 16281
ประถมศึกษาปีที่ 278151
ประถมศึกษาปีที่ 388161
ประถมศึกษาปีที่ 4148221
ประถมศึกษาปีที่ 596151
ประถมศึกษาปีที่ 6108181
รวม544094 -76
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 164101
มัธยมศึกษาปีที่ 297161
มัธยมศึกษาปีที่ 367131
รวม211839 -23

รวมทั้งสิ้น

9075165 111