ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 12131
อนุบาล 23691
อนุบาล 3106161
รวม151328 -33
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 174111
ประถมศึกษาปีที่ 23251
ประถมศึกษาปีที่ 33361
ประถมศึกษาปีที่ 492111
ประถมศึกษาปีที่ 555101
ประถมศึกษาปีที่ 6128201
รวม392463 -116
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1211131
มัธยมศึกษาปีที่ 282101
มัธยมศึกษาปีที่ 32461
รวม121729 63

รวมทั้งสิ้น

6654120 -812