ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 279161
อนุบาล 31312251
รวม202141 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11010201
ประถมศึกษาปีที่ 2710171
ประถมศึกษาปีที่ 3188261
ประถมศึกษาปีที่ 41112231
ประถมศึกษาปีที่ 5126181
ประถมศึกษาปีที่ 61010201
รวม6856124 -26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 188161
มัธยมศึกษาปีที่ 21812301
มัธยมศึกษาปีที่ 396151
รวม352661 -53

รวมทั้งสิ้น

123103226 -711