ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 255101
อนุบาล 378151
รวม121325 -32
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 193121
ประถมศึกษาปีที่ 23581
ประถมศึกษาปีที่ 33691
ประถมศึกษาปีที่ 492111
ประถมศึกษาปีที่ 58191
ประถมศึกษาปีที่ 65381
รวม372057 36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 15491
มัธยมศึกษาปีที่ 267131
มัธยมศึกษาปีที่ 3109191
รวม212041 -13

รวมทั้งสิ้น

7053123 -111