ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 283111
อนุบาล 366121
รวม14923 -52
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 182101
ประถมศึกษาปีที่ 274111
ประถมศึกษาปีที่ 358131
ประถมศึกษาปีที่ 4118191
ประถมศึกษาปีที่ 585131
ประถมศึกษาปีที่ 61511261
รวม543892 -136
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 187151
มัธยมศึกษาปีที่ 2146201
มัธยมศึกษาปีที่ 31110211
รวม332356 33

รวมทั้งสิ้น

10170171 -1511