ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 14-41
อนุบาล 2-111
อนุบาล 3-331
รวม448 23
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1----
ประถมศึกษาปีที่ 21-11
ประถมศึกษาปีที่ 33141
ประถมศึกษาปีที่ 42241
ประถมศึกษาปีที่ 52-21
ประถมศึกษาปีที่ 61231
รวม9514 -65
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

13922 -48 -1