ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2107171
อนุบาล 355101
รวม151227 62
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 167131
ประถมศึกษาปีที่ 268141
ประถมศึกษาปีที่ 368141
ประถมศึกษาปีที่ 488161
ประถมศึกษาปีที่ 578151
ประถมศึกษาปีที่ 668141
รวม394786 46
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1113141
มัธยมศึกษาปีที่ 27291
มัธยมศึกษาปีที่ 357121
รวม231235 33

รวมทั้งสิ้น

7771148 1311