ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 265111
อนุบาล 3105151
รวม161026 42
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13581
ประถมศึกษาปีที่ 248121
ประถมศึกษาปีที่ 364101
ประถมศึกษาปีที่ 475121
ประถมศึกษาปีที่ 53361
ประถมศึกษาปีที่ 66171
รวม292655 -26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

453681 28