ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 23251
อนุบาล 35381
รวม8513 -42
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12681
ประถมศึกษาปีที่ 248121
ประถมศึกษาปีที่ 369151
ประถมศึกษาปีที่ 485131
ประถมศึกษาปีที่ 55491
ประถมศึกษาปีที่ 66281
รวม313465 -66
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

393978 -108