ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2510151
อนุบาล 34371
รวม91322 82
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 16281
ประถมศึกษาปีที่ 246101
ประถมศึกษาปีที่ 3211131
ประถมศึกษาปีที่ 42681
ประถมศึกษาปีที่ 576131
ประถมศึกษาปีที่ 6511161
รวม264268 116
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1106161
มัธยมศึกษาปีที่ 24261
มัธยมศึกษาปีที่ 369151
รวม201737 -13

รวมทั้งสิ้น

5572127 1811