ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21512271
อนุบาล 31516311
รวม302858 -32
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12011311
ประถมศึกษาปีที่ 2187251
ประถมศึกษาปีที่ 31515301
ประถมศึกษาปีที่ 41314271
ประถมศึกษาปีที่ 52318412
ประถมศึกษาปีที่ 61314271
รวม10279181 -27
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

132107239 -59