ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 23361
อนุบาล 33141
รวม6410 -92
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 156111
ประถมศึกษาปีที่ 24371
ประถมศึกษาปีที่ 3410141
ประถมศึกษาปีที่ 473101
ประถมศึกษาปีที่ 55381
ประถมศึกษาปีที่ 637101
รวม283260 -136
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

343670 -228