ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 23581
อนุบาล 376131
รวม101121 -32
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 155101
ประถมศึกษาปีที่ 22571
ประถมศึกษาปีที่ 347111
ประถมศึกษาปีที่ 42241
ประถมศึกษาปีที่ 5138211
ประถมศึกษาปีที่ 637101
รวม293463 -26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 12681
มัธยมศึกษาปีที่ 273101
มัธยมศึกษาปีที่ 35381
รวม141226 43

รวมทั้งสิ้น

5357110 -111