ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22571
อนุบาล 348121
รวม61319 22
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12461
ประถมศึกษาปีที่ 26391
ประถมศึกษาปีที่ 355101
ประถมศึกษาปีที่ 45491
ประถมศึกษาปีที่ 569151
ประถมศึกษาปีที่ 665111
รวม303060 -46
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

364379 -28 -4