ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 24151
อนุบาล 32351
รวม6410 12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13141
ประถมศึกษาปีที่ 27291
ประถมศึกษาปีที่ 34151
ประถมศึกษาปีที่ 43361
ประถมศึกษาปีที่ 582101
ประถมศึกษาปีที่ 646101
รวม291544 -46
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

351954 -38