ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 24481
อนุบาล 373101
รวม11718 -92
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 195141
ประถมศึกษาปีที่ 2105151
ประถมศึกษาปีที่ 3913221
ประถมศึกษาปีที่ 4711181
ประถมศึกษาปีที่ 569151
ประถมศึกษาปีที่ 678151
รวม485199 -96
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 11310231
มัธยมศึกษาปีที่ 2713201
มัธยมศึกษาปีที่ 346101
รวม242953 43

รวมทั้งสิ้น

8387170 -1411