ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22571
อนุบาล 329111
รวม41418 32
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12461
ประถมศึกษาปีที่ 2-221
ประถมศึกษาปีที่ 355101
ประถมศึกษาปีที่ 42461
ประถมศึกษาปีที่ 5-441
ประถมศึกษาปีที่ 67-71
รวม161935 26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

203353 58