ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 23361
อนุบาล 33251
รวม6511 12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 14151
ประถมศึกษาปีที่ 21341
ประถมศึกษาปีที่ 33141
ประถมศึกษาปีที่ 42571
ประถมศึกษาปีที่ 56391
ประถมศึกษาปีที่ 62461
รวม181735 36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

242246 48