ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 14371
อนุบาล 22-21
อนุบาล 37291
รวม13518 13
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12681
ประถมศึกษาปีที่ 21231
ประถมศึกษาปีที่ 35491
ประถมศึกษาปีที่ 474111
ประถมศึกษาปีที่ 55161
ประถมศึกษาปีที่ 61231
รวม211940 -46
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

342458 -39