ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2118191
อนุบาล 355101
รวม161329 132
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11451
ประถมศึกษาปีที่ 274111
ประถมศึกษาปีที่ 389171
ประถมศึกษาปีที่ 498171
ประถมศึกษาปีที่ 51613291
ประถมศึกษาปีที่ 6712191
รวม485098 -66
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 165111
มัธยมศึกษาปีที่ 292111
มัธยมศึกษาปีที่ 356111
รวม201333 -83

รวมทั้งสิ้น

8476160 -111