ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2911201
อนุบาล 386141
รวม171734 142
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 169151
ประถมศึกษาปีที่ 2139221
ประถมศึกษาปีที่ 369151
ประถมศึกษาปีที่ 477141
ประถมศึกษาปีที่ 51412261
ประถมศึกษาปีที่ 6116171
รวม5752109 -36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1109191
มัธยมศึกษาปีที่ 2135181
มัธยมศึกษาปีที่ 376131
รวม302050 123

รวมทั้งสิ้น

10489193 2311