ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22241
อนุบาล 33471
รวม5611 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12-21
ประถมศึกษาปีที่ 22351
ประถมศึกษาปีที่ 34151
ประถมศึกษาปีที่ 43-31
ประถมศึกษาปีที่ 56171
ประถมศึกษาปีที่ 63691
รวม201131 -26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

251742 -28