ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 23361
อนุบาล 35271
รวม8513 12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13141
ประถมศึกษาปีที่ 24591
ประถมศึกษาปีที่ 347111
ประถมศึกษาปีที่ 42681
ประถมศึกษาปีที่ 52571
ประถมศึกษาปีที่ 61341
รวม162743 -16
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

243256 8