ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21414281
อนุบาล 3914231
รวม232851 -72
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11714311
ประถมศึกษาปีที่ 21611271
ประถมศึกษาปีที่ 31824421
ประถมศึกษาปีที่ 41714311
ประถมศึกษาปีที่ 51916351
ประถมศึกษาปีที่ 61313261
รวม10092192 -36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 12011311
มัธยมศึกษาปีที่ 21213251
มัธยมศึกษาปีที่ 31711281
รวม493584 13

รวมทั้งสิ้น

172155327 -911 -1