ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21918371
อนุบาล 3911201
รวม282957 62
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12411351
ประถมศึกษาปีที่ 2810181
ประถมศึกษาปีที่ 31624401
ประถมศึกษาปีที่ 41012221
ประถมศึกษาปีที่ 51014241
ประถมศึกษาปีที่ 6126181
รวม8077157 286
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 198171
มัธยมศึกษาปีที่ 2124161
มัธยมศึกษาปีที่ 32131
รวม231336 -13

รวมทั้งสิ้น

131119250 3311