ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 289171
อนุบาล 35491
รวม131326 72
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 182101
ประถมศึกษาปีที่ 284121
ประถมศึกษาปีที่ 386141
ประถมศึกษาปีที่ 455101
ประถมศึกษาปีที่ 5315181
ประถมศึกษาปีที่ 655101
รวม373774 -96
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

5050100 -28