ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 24591
อนุบาล 31231
รวม5712 12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 14371
ประถมศึกษาปีที่ 264101
ประถมศึกษาปีที่ 3510151
ประถมศึกษาปีที่ 487151
ประถมศึกษาปีที่ 569151
ประถมศึกษาปีที่ 62571
รวม313869 -16
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

364581 8