ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2914231
อนุบาล 31112231
รวม202646 92
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1109191
ประถมศึกษาปีที่ 258131
ประถมศึกษาปีที่ 3915241
ประถมศึกษาปีที่ 4915241
ประถมศึกษาปีที่ 599181
ประถมศึกษาปีที่ 61010201
รวม5266118 86
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1124161
มัธยมศึกษาปีที่ 268141
มัธยมศึกษาปีที่ 399181
รวม272148 43

รวมทั้งสิ้น

99113212 2111