ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21213251
อนุบาล 3186241
รวม301949 52
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1812201
ประถมศึกษาปีที่ 21819371
ประถมศึกษาปีที่ 31410241
ประถมศึกษาปีที่ 41811291
ประถมศึกษาปีที่ 51110211
ประถมศึกษาปีที่ 6912211
รวม7874152 -96
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 11113241
มัธยมศึกษาปีที่ 2815231
มัธยมศึกษาปีที่ 31410241
รวม333871 33

รวมทั้งสิ้น

141131272 -111