ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 287151
อนุบาล 31010201
รวม181735 12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 177141
ประถมศึกษาปีที่ 279161
ประถมศึกษาปีที่ 31212241
ประถมศึกษาปีที่ 465111
ประถมศึกษาปีที่ 589171
ประถมศึกษาปีที่ 64151
รวม444387 26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

6260122 38