ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22241
อนุบาล 31-11
รวม325 32
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11-11
ประถมศึกษาปีที่ 2----
ประถมศึกษาปีที่ 31-11
ประถมศึกษาปีที่ 44-41
ประถมศึกษาปีที่ 5-331
ประถมศึกษาปีที่ 6-111
รวม6410 -15
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

9615 27