ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21610261
อนุบาล 31710271
รวม332053 72
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1910191
ประถมศึกษาปีที่ 2157221
ประถมศึกษาปีที่ 3175221
ประถมศึกษาปีที่ 474111
ประถมศึกษาปีที่ 5411151
ประถมศึกษาปีที่ 6224261
รวม7441115 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 168141
มัธยมศึกษาปีที่ 22015351
มัธยมศึกษาปีที่ 31916351
รวม453984 -133

รวมทั้งสิ้น

152100252 -611