ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21231
อนุบาล 356111
รวม6814 -72
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 156111
ประถมศึกษาปีที่ 23141
ประถมศึกษาปีที่ 338111
ประถมศึกษาปีที่ 469151
ประถมศึกษาปีที่ 5613191
ประถมศึกษาปีที่ 6410141
รวม274774 46
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 15271
มัธยมศึกษาปีที่ 2114151
มัธยมศึกษาปีที่ 3106161
รวม261238 -13

รวมทั้งสิ้น

5967126 -411