ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 12461
อนุบาล 22-21
อนุบาล 31231
รวม5611 -33
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13471
ประถมศึกษาปีที่ 23-31
ประถมศึกษาปีที่ 33581
ประถมศึกษาปีที่ 44371
ประถมศึกษาปีที่ 5-331
ประถมศึกษาปีที่ 61-11
รวม141529 -36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

192140 -69