ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 12131
อนุบาล 27291
อนุบาล 32571
รวม11819 -63
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 173101
ประถมศึกษาปีที่ 24151
ประถมศึกษาปีที่ 35491
ประถมศึกษาปีที่ 43471
ประถมศึกษาปีที่ 565111
ประถมศึกษาปีที่ 646101
รวม292352 46
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

403171 -29