ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1711181
อนุบาล 275121
อนุบาล 349131
รวม182543 83
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 146101
ประถมศึกษาปีที่ 21014241
ประถมศึกษาปีที่ 31010201
ประถมศึกษาปีที่ 41612281
ประถมศึกษาปีที่ 51214261
ประถมศึกษาปีที่ 655101
รวม5761118 -76
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 167131
มัธยมศึกษาปีที่ 21111221
มัธยมศึกษาปีที่ 3713201
รวม243155 -73

รวมทั้งสิ้น

99117216 -612