ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22131
อนุบาล 34481
รวม6511 22
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12351
ประถมศึกษาปีที่ 22351
ประถมศึกษาปีที่ 33361
ประถมศึกษาปีที่ 4-441
ประถมศึกษาปีที่ 53251
ประถมศึกษาปีที่ 63141
รวม131629 -16
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

192140 18