ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1137201
อนุบาล 21116271
อนุบาล 3148221
รวม383169 83
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11110211
ประถมศึกษาปีที่ 2916251
ประถมศึกษาปีที่ 31515301
ประถมศึกษาปีที่ 42114351
ประถมศึกษาปีที่ 51213251
ประถมศึกษาปีที่ 61213251
รวม8081161 106
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1137201
มัธยมศึกษาปีที่ 21415291
มัธยมศึกษาปีที่ 31417311
รวม413980 3

รวมทั้งสิ้น

159151310 1812