ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 255101
อนุบาล 33581
รวม81018 52
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13361
ประถมศึกษาปีที่ 264101
ประถมศึกษาปีที่ 376131
ประถมศึกษาปีที่ 41311241
ประถมศึกษาปีที่ 52791
ประถมศึกษาปีที่ 684121
รวม393574 -86
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

474592 -38