ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2-221
อนุบาล 31121
รวม134 32
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11-11
ประถมศึกษาปีที่ 21231
ประถมศึกษาปีที่ 35-51
ประถมศึกษาปีที่ 42461
ประถมศึกษาปีที่ 5-111
ประถมศึกษาปีที่ 61-11
รวม10717 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

111021 38 1