ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21231
อนุบาล 34481
รวม5611 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11231
ประถมศึกษาปีที่ 22131
ประถมศึกษาปีที่ 34261
ประถมศึกษาปีที่ 44481
ประถมศึกษาปีที่ 53471
ประถมศึกษาปีที่ 61-11
รวม151328 -56
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

201939 -58